Till innehåll

Vision och verksamhetsövergripande mål 2023

Vision:
Sorsele - Den livskraftiga kommunen som utvecklas! Tillsammans skapar vi tillväxt, hållbarhet och trygghet i en rik och unik natur för alla

Sorsele kommuns värde ord, som ska prägla hela vår verksamhet, är:

 • Mod
 • Glädje
 • Respekt

Kommunövergripande mål

Sorsele kommun arbetar med mål- och resultatstyrning. Det betyder att politiker styr utifrån de mål de sätter upp och de resultat som kommunens verksamheter ska uppnå. Genom att planera, följa upp och jämföra våra resultat med andra kommuner identifierar vi framgångar och utvecklingsområden för ökad kvalitet på service och tjänster till invånare och företag.

Kommunfullmäktiges övergripande mål styr den kommunala verksamheten och strävar mot att skapa en gemensam riktning och förändring i hela den kommunala verksamheten.

Varje övergripande mål förstärks med en politisk text och uppdrag som kan vara för alla eller nämnd- och styrelsespecifika.

De finns fyra övergripande verksamhets- och utvecklingsmål och två långsiktiga ekonomiska mål:

Kommunens verksamheter ska bedrivas med trygghet, kvalitet och fokus på hållbara, attraktiva lösningar som möjliggör tillväxt samt präglas av god ekonomisk hushållning.

Sorsele kommun är VÄXANDE – Befolkningen uppgår till 3000 innevånare år 2040.

Sorsele kommun är livskraftig – Goda möjligheter att bo och leva i hela kommunen med livsvillkor som präglas av trygghet, tilltro och möjligheter till meningsfull fritid.

Sorsele kommun har ett varierat och livskraftigt näringsliv grundat på samarbete.

Soliditeten ska för koncernen uppgå till 20 % inklusive pensionsskulden senast 2040

Investeringar som inte avser affärsmässig verksamhet ska vara finansierade det vill säga maximalt avskrivningar och resultat under en mandatperiod.

Verksamhetsmål

Utifrån dessa övergripande mål har kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden antagit verksamhetsmål.

Kommunstyrelsens verksamhetsmål:

 • Digitalisera verksamheterna
 • Nöjda och friska medarbetare
 • Öka kvalitén i verksamheterna
 • En budget i balans

Kommunstyrelsens utvecklingsmål:

 • Öka invånarantalet med 25 personer per år fram till år 2040.
 • Kommunens verksamheter, enheter och personal ska bidra till utveckling för att kommunen ska växa och vara livskraftig.

Samhällsbyggnadsverksamhetens verksamhetsmål:

 • Digitalisera verksamheterna
 • Nöjda och friska medarbetare
 • Öka kvalitén i verksamheterna
 • En rättssäker och effektiv handläggning av hög kvalité
 • En budget i balans
 • En trygg och säker kommun fri från våld

För att följa kommunens utveckling mot målbilden kopplas verksamhetsövergripande nyckeltal till varje verksamhetsmål. I vissa fall är dessa målsatta och benämns då som indikatorer.

Det antagna måldokumentet för 2023 finns att läsa här.

Senast uppdaterad den 7 december 2022