Till innehåll

Snabbreferat från kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december 2023

Kommunfullmäktige höll årets sista sammanträde på kulturhuset i Sorsele den 18 december 2023. På dagordningen fanns 27 ärenden, och här kommer ett kort sammanfattning från ett antal av dem:

 • Ett nytt medborgarförslag om att införa skolfotografering igen godkändes och överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.
 • Kristina Axelsson, Centerpartiet, fick svar på sin motion om skolavslutning. Fullmäktige beslöt att skolchef ska rådgöra med de huvudmän som Sorsele för aktuellt läsår har gymnasiala samverkansavtal med, innan skolavslutningsdagar för Sorsele fastställs.
 • Pia Sjöberg, Socialdemokraterna, fick svar på sin motion om mensskydd, en jämställdhetsfråga. Lösningen med gratis mensskydd till barn och ungdomar ska finnas att tillgå i de lokaler där barn och ungdomar vistas (skola, badhus, bibliotek och fritidsgård) och att de förvaras i lådor, inte automater.
 • Kristina Axelsson, Centerpartiet, fick svar på sin motion om politiska möten. Hon ansåg i sin motion att Sorsele kommun ska verka för en god arbetsmiljö där de anställdas möjlighet till ledighet tillsammans med barn och familj ska prioriteras. Därför ska politiska möten undvikas under sport-, påsk-, höst- och jullov. Kommunfullmäktige har nu beslutat att möten ska undvikas då det finns inplanerade lov i kommunen.
 • Kommunfullmäktige svarade även på ett medborgarförslag där förslaget var att en bussförbindelse skulle ordnas mellan Vindelälvskolan och Blåhakens förskola för arbetande, studerande, nyanlända personer som inte har egna möjlighet till transportmedel. Kommunfullmäktige bedömer att en bussförbindelse mellan Vindelälvskolan och Blåhakens förskola inte medför det mervärde som efterfrågas. De föreslår i stället att man åker med linje 339 vid hållplats Varggatan (Bilprovningen) då man lämnat och ska hämta sina barn på förskolan. Då behöver man inte promenera båda vägarna vid både hämtning och lämning.
 • Kommunfullmäktige upprättade en tilläggsbudget på totalt 655 000 kronor fördelade på investeringsprojekt fallskydd Vindelälvsskolan med 150 000 kronor, byte av innertak Vindelälvsskolan med 225 000 kronor, anpassning lokaler Blattnicksele skola med 130 000 kronor och staket Ammarnäs skola med 150 000 kronor.
 • Kommunfullmäktige fattade även beslut om en rad olika taxor (barnomsorg, räddningstjänst, kontroll inom livsmedelsområdet, prövning och tillsyn enligt lagen om tobak med mera, tillsyn enligt miljöbalken).
 • Det beslutades om nya kommunövergripande mål för 2024. Dessa kommer att presenteras i sin helhet på kommunens hemsida.
 • En plan för kommunens arbete med civil beredskap för 2024-2028 antogs.
 • Kommunfullmäktige antog nya avfallsföreskrifter som ska börja gälla från och med 15 januari 2024.
 • Sorsele kommun äger bostadsbolaget SorseleBo AB. Bolagets VD har hittills varit anställd av Sorsele kommunen och bolaget har köpt funktionen av kommunen. Nu har bolaget funderingar på att anställa VD direkt i bolaget. Kommunfullmäktige gavs därför möjlighet att tycka till i frågan, men valde att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.

Protokollet i sin helhet finns att läsa här

Senast uppdaterad den 21 december 2023