Lyssna

Samverkan för tidigt stöd till unga med risk för psykisk ohälsa - Hälsa, Lärande och Trygghet (HLT)

Sorsele kommun har ett samarbete med Region Västerbotten och tillsammans erbjuder vi ett tidigt och samordnat stöd genom Hälsa, Lärande och Trygghet, HLT. Detta för att minska behov av mer omfattande insatser senare. HLT utgör en del av första linjen för psykisk hälsa och består av tvärprofessionella arbetsgrupper, ett HLT Team med representanter från förskola/för- och grundskola, elevhälsa, socialtjänst och sjukstuga och finns till för alla barn i ålder 0 -16 år i hela kommunen.

HLT-teamet träffas för att föreslå vilka professioner och verksamheter som kan bidra med insatser och hjälpa barnet och dess familj på bästa sätt. Inom en vecka efter genomfört HLT-möte får vårdnadshavare återkoppling från mötet och erbjudande om gemensam träff eller annan hjälp. Fortsatt stöd planeras tillsammans med familjen. För att verksamheterna ska kunna samverka, efterfrågas samtycke från vårdnadshavare.  

Psykisk ohälsa är en kraftigt växande samhällsutmaning och det finns ett tydligt behov av att skapa hållbara strukturer och modeller för ett samlat tidigt stöd till barn och deras familjer, HLT syftar till att säkra tidig upptäckt, hög tillgänglighet och samordning. Denna strukturerade HLT-modell har sedan 2012 implementerats i Västerbottens län i ett flertal kommuner. 

Att ibland må dåligt är en del av livet och en del av en normal utveckling, men om måendet hindrar barnet från att göra det denne brukar, behöver det snabbt finnas tillgång till stöd och hjälp. Barnets skolgång, sociala situation, fysiska och psykiska hälsa kan vara anledningar till att ett samordnat stöd av HLT-teamet behövs. 

Exempel på samordnade insatser som kan erbjudas genom HLT är: 

  • Anpassade insatser till barnet
  • Föräldrastöd
  • Familjesamtal
  • Kartläggning
  • Gemensamma uppföljningar
  • Utvärdering av insatserna

Mer information om HLT hos regionen:

Här hittar du mer information samt broschyrer på flera olika språk (länk till regionvasterbotten.se)


Kontakt
Vill du veta mer om HLT,  ta kontakt med din:
Förskola: Förskollärare, barnskötare på din avdelning eller förskole rektor.
Skola: Din lärare/mentor eller rektor
Elevhälsa: Skolkurator, skolsköterska, specialpedagog-/lärare eller elevhälsochef
Socialtjänst: Via kommunens växel 0952-140 00
Sorsele sjukstuga: BVC sköterska eller kurator via Region Västerbottens växel 090-785 91 71

Senast uppdaterad den 15 maj 2020