Lyssna

Värmepumpar

Anmälan av värmepump
Innan du inrättar en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur jord, berg, ytvatten eller grundvatten måste du anmäla detta till Samhällsbyggnadsnämnden. Anmälan ska göras i god tid innan borrning eller dylikt påbörjas. Anläggningar enbart för kyländamål omfattas inte av anmälningsplikten. Anmälningsplikten omfattar även utbyte till ny värmepump respektive kompletteringsborrning och liknande större ändringar. Om platsen där värmepumpen ska vara ligger inom ett skyddsområde (för till exempel vattentäkt) kan särskilda bestämmelser gälla.

Anmälan
Du gör din anmälan med den blankett som finns i Sorsele kommuns blankettarkiv.

Utöver anmälan ska du också skicka en situationsplan, där bland annat placering av borrhål och kollektorledning anges.

Anmälan ska skickas in minst 6 veckor innan arbetet påbörjas. Anmälan resulterar i ett beslut om försiktighetsmått från Samhällsbyggnadsnämnden. För behandlingen av anmälan tar nämnden ut en avgift som regleras i särskild taxa.

Om du avser att anlägga ett borrhål för bergvärme som ligger närmare din tomtgräns/fastighetsgräns än tio meter, krävs ett grannemedgivande. Detta beror på att man räknar med att det krävs minst tjugo meters avstånd mellan borrhål för att undvika värmeförluster, och det innebär då i praktiken att borrhål behöver ett utrymme om tio meter på din sida av gränsen, och tio meter på din grannes sida.

Energi- och klimatrådgivning
Frågor som rör värmepumpars teknik, effektivitet och ekonomi kan ställas till kommunens energirådgivare.

Senast uppdaterad den 8 februari 2018