Till innehåll

Sotning/Brandskyddskontroll

Sorsele kommun utgör ett sotningsdistrikt och verksamheten bedrivs i entreprenadform.

Sorsele kommuns entreprenör för sotningsverksamheten är Lapplands Sotarn AB.

Sotningsverksamhetens syfte är i första hand att förebygga brand. I Lag om skydd mot olyckor fastslås att denna verksamhet är en kommunal angelägenhet.

Rengöring

Alla skorstenar ska rengöras med vissa tidsintervaller. Hur ofta varierar med vad du eldar, vilken typ av eldstad du har och hur ofta du eldar i den. Oavsett om du rengör själv eller om sotaren sköter rengöringen måste tidsintervallerna följas.

Du kan ansöka om att få rengöra själv. För att vi ska bevilja din ansökan behövs bland annat att du som rengör har tillräckliga kunskaper och kan göra det på ett säkert och bra sätt. Kontrollera alltid med det försäkringsbolag där du har din hemförsäkring att de godkänner att du rengör själv.

Brandskyddskontroll

Även brandskyddskontrollen ska göras med vissa intervaller. Teknikern kontrollerar att det inte finns några fel på eldstaden eller skorstenen som kan äventyra brandsäkerheten i ditt hus. Kontrollen måste alltid utföras av en utbildad skorstensfejartekniker.

Så här undviker du soteld

När du eldar ved kan du råka ut för en soteld. Soteld kan uppstå om man under längre tid eldar utan att ha tillräckligt bra drag. Då bildas så kallat blanksot på skorstenens insida. Blanksotet kan sedan antändas av gnistor från eldstaden. Det är inte ovanligt med soteld strax efter att skorstenen sotats. Detta beror inte på en dålig sotning, utan på att vanliga sotningsverktyg inte förmår ta bort blanksotet utan endast rugga upp ytan. Därmed får också gnistorna lättare att fastna och antända blanksotet. Det bästa sättet att förebygga soteld är att se till att du har bra drag i skorstenen och inte eldar sur ved.

Riktlinjer rengöring/sotning
Riktlinjer brandskyddskontroll

Senast uppdaterad den 22 september 2023