Till innehåll

Hälsa, lärande och trygghet (HLT)

Tillsammans erbjuder vi ett Hälsa, lärande och trygghetsmöte (HLT) som ger möjligheter till att ditt barn/ungdom och er familj erbjuds ett tvärprofessionellt och samordnat stöd från förskola/skola, elevhälsa, individ- och familjeomsorg, sjukstugan och mödra- och barnhälsovård. Metoden bygger på att få en helhetsbild av vilket stöd barnet/ungdomen och familjen behöver och där samtliga professioner tillsammans fyller viktiga funktioner för barnet/ungdomens- och familjens bästa.

Att ibland må dåligt är en del av livet och en del av en normal utveckling, men om måendet hindrar barnet från att göra det denne brukar, behöver det snabbt finnas tillgång till stöd och hjälp. Barnets skolgång, sociala situation, fysiska och psykiska hälsa kan vara anledningar till att ett samordnat stöd av HLT-teamet behövs. 

Barn och deras familjer erbjuds ett tidigt och samordnat stöd genom HLT, Hälsa Lärande och Trygghet. Detta för att minska behov av mer omfattande insatser senare.

HLT består av arbetsgrupper med representanter från många olika verksamheter. Ett HLT-team har representanter från för- och grundskola, elevhälsa, individ- och familjeomsorg och sjukstuga, dessa finns till för alla barn i ålder 0-16 år i hela kommunen.

När insatser krävs

HLT-teamet träffas för att föreslå vilka professioner och verksamheter som kan bidra med insatser och hjälpa barnet och dess familj på bästa sätt. Inom en vecka efter genomfört HLT-möte får vårdnadshavare återkoppling från mötet och erbjudande om gemensam träff eller annan hjälp. Fortsatt stöd planeras tillsammans med familjen. För att verksamheterna ska kunna samverka efterfrågas samtycke från vårdnadshavare.

Det kan till exempel handla om:

 • Hur mår barnet/ungdomen?
 • Hur går det i förskolan/skolan?
 • Har barnet och /eller familjen behov av stöd och hjälp eller anpassningar?
 • Hur mår och har du det som förälder?
 • Hur fungerar barnet/ungdomen tillsammans med kompisar?
 • Hur har barnet det på fritiden?  

Exempel på samordnade insatser som kan erbjudas genom HLT är: 

 • Anpassade insatser till barnet
 • Föräldrastöd
 • Familjesamtal
 • Kartläggning
 • Gemensamma uppföljningar
 • Utvärdering av insatserna

Läs mer om HLT på Region Västerbottens hemsida

Kontakt

Vill du veta mer om HLT,  ta kontakt med din:

 • Förskola: Förskollärare, barnskötare på barnets avdelning eller förskolerektor.
 • Skola: Barnets lärare/mentor eller rektor.
 • Elevhälsa: Skolkurator, skolsköterska, specialpedagog-/lärare eller elevhälsochef.
 • Individ- och familjeomsorg: Via kommunens växel 0952-140 00.
 • Primärvård: BVC-sköterska eller kurator via Region Västerbottens växel 090-785 91 71.
Senast uppdaterad den 4 februari 2021