Till innehåll

Allmänna regler om inackordering

Inackorderingstillägg är ett kommunalt bidrag som ersätter en del av kostnaderna för boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet när elever i gymnasieskolan behöver inackordering till följd av skolgången. Bidraget kan beviljas till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.

Villkor och beräkning

För att kunna få inackorderingstillägg ska den sökande:

  • Vara inskriven i gymnasieskolan
  • Vara folkbokförd hos förälder i Sorsele kommun (bifoga personbevis)
  • Inte vara äldre än 20 år
  • Studera på heltid

Ha reseavstånd mellan hemmet och skolan på mer än 50 kilometer eller vid kortare resväg åberopa särskilda skäl.

Inackorderingstillägg ansöks läsårsvis och utbetalas högst 1 månad retroaktivt från den månad ansökan inkommer till kommunen. Inackorderingstillägget gäller dock inte:

  1. Elever som tagits emot i andra hand till ett nationellt program enligt 16 kap. 47§.
  2. Elever på RH-anpassad utbildning.
  3. Utlandssvenska elever som får studiehjälp i form av inackorderingstillägg enligt
    studiestödslagen (1999:1395).

Elever som studerar på en friskola eller folkhögskola ansöker om inackorderingstillägg hos CSN.

Inackorderingstilläggets storlek

Beloppet uppgår till 1/30 del av prisbasbeloppet samt ett tilläggsbelopp om avståndet överstiger 200 kilometer från hemmet med 1/130 del av basbeloppet.

Inackorderingstillägg år 2023

Kilometer Kronor per månad
50-199 1 750
200-300 2 154
301- 2 558

Inackorderingstillägg utbetalas 4 månader på höstterminen och 5 månader på vårterminen. Inackorderingstillägget indexuppräknas årligen utifrån prisbasbeloppet.
Observera att ny ansökan måste göras för varje läsår.

Studieavbrott/ändring av folkbokföringskommun

Om du avbryter dina studier eller ändrar folkbokföringskommun ska du omgående anmäla detta till Sorsele kommun. För omyndig elev är det vårdnadshavarens skyldighet att se till att kommunen får in denna anmälan.

Återbetalning

Den som felaktigt tar emot inackorderingstillägg är skyldig att genast återbetala beloppet. Beslut om inackorderingstillägg grundar sig på de uppgifter som har lämnats i ansökan.

Ansökan om inackorderingstillägg

Senast uppdaterad den 17 augusti 2023