Till innehåll

Barnomsorgstaxa

Maxtaxa med timdebitering

Sorseles timtaxor följer maxtaxareformen och är satta till 15 kr på förskolan och 20 kr för skolbarnomsorg med en minimiavgift på 500 kr per månad. För barn i allmän förskola uttas minimiavgift på 500 kr/månad endast under juni-augusti. Minimiavgiften blir dock aldrig högre än maxtaxan för ett aktuellt barn.

Taxan tillämpas för förskola, pedagogisk omsorg samt skolbarnsomsorg som bedrivs i kommunal regi.

Förskoleverksamhet

Barn 1, 3 procent av inkomsten, dock högst aktuell maxtaxa/månad

Barn 2, 2 procent av inkomsten, dock högst aktuell maxtaxa/månad

Barn 3, 1 procent av inkomsten, dock högst aktuell maxtaxa/månad

Barn 4, Ingen avgift

Skolbarnomsorg

Barn 1, 2 procent av inkomsten, dock högst aktuell maxtaxa/månad

Barn 2, 1 procent av inkomsten, dock högst aktuell maxtaxa/månad

Barn 3, 1 procent av inkomsten, dock högst aktuell maxtaxa/månad

Barn 4, Ingen avgift

I de fall samma hushåll har flera barn i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg räknas det yngsta barnet som barn nr 1, närmast äldre barnet som barn nr 2 och så vidare. Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar avses två personer som lever tillsammans och har eller har haft gemensamt barn eller är folkbokförda på samma adress.

När plats i barnomsorgen erhållits ska aktuell inkomstuppgift inlämnas skriftligt. Om inkomstuppgift saknas grundas avgiftsdebiteringen på aktuellt inkomsttak.

Inkomständring som påverkar avgiften skall omedelbart anmälas skriftligen till utbildningsenheten. Debitering sker 12 månader per år.

Allmän förskola för barn 3-5 år

Barn ska erbjudas plats i förskola från och med höstterminen det år de fyller 3 år. Förskolan ska omfatta 525 timmar/år och förläggs under tiden september – maj. Allmänna förskolan har även uppehåll under grundskolornas jullov.

Den allmänna förskolan är avgiftsfri 15 timmar/vecka. Den allmänna förskolan förläggs 5 timmar/dag tisdag, onsdag och torsdag. Om barnets vistelsetid överstiger 15 timmar per vecka beräknas taxan efter följande från 1 september till 31 maj.

Barn 1: 2,25 % av inkomsten, dock högst aktuell maxtaxa/månad

Barn 2: 1,50 % av inkomsten, dock högst aktuell maxtaxa/månad

Barn 3: 0,75 % av inkomsten, dock högst aktuell maxtaxa/månad

Barn 4: Ingen avgift

Övrig tid 1 Juni- 31 augusti tillämpas ordinarie taxa.

När plats i barnomsorgen erhållits ska aktuell inkomstuppgift inlämnas skriftligt. Om inkomstuppgift saknas grundas avgiftsdebiteringen på aktuellt inkomsttak.
Inkomständring som påverkar avgiften skall omedelbart anmälas skriftligen till utbildningsenheten.

Avgiftsgrundande inkomst

Till avgiftsgrundande inkomst räknas:

 • Lön och ersättningar i anslutning till anställning
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Pension (ej barnpension)
 • Livränta
 • Föräldrapenning
 • Vårdbidrag för barn (arvodesdelen)
 • Sjukersättning/aktivitetsersättning
 • Sjukpenning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Aktivitetsstöd
 • Familjebidrag
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga mm.

Att lämna och hämta barnet på allmän förskola är ett föräldraansvar varför kommunen inte erbjuder skolskjuts till den allmänna förskolan.

Anvisningar

Anmälningsdatum avgör köplats.

Vistelsetid

Grundar sig på förvärvsarbete och/eller studier plus restid och skälig tid för hämtning och lämning. Schema på barnets/barnens vistelsetider ska lämnas till förskolan/skolbarnomsorgen. Inlämnat schema på vistelsetider kan ändras efter samråd med personal.

Semester och ledighet

Vårdnadshavare har rätt att nyttja barnomsorg och skolbarnomsorg 10 dagar/kalenderår vid semester eller annan ledighet.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden är 2 månader och ska vara skriftlig.

Stängningstid

Barn- och skolbarnomsorgen kan hålla stängt 4 dagar per år för fortbildning, planering etc.

Plats som inte nyttjas

Om plats inte nyttjats på två månader anses platsen som uppsagd.

Senast uppdaterad den 7 september 2020