Till innehåll

Ändring av byggnadsplan för del av fastigheten Abmoberg 3:1

Sorsele kommun bjuder in till granskning mellan den 2 februari och den 1 mars 2024.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra för högre exploateringsgrad och nockhöjd samt borttagning av förbud mot vindsinvåning, fristående hus, takvinkel och en våning. Samtidigt som minsta fastighetsstorlek regleras vilket låser antalet fastigheter till 19, vilket är antalet som redan är avstyckat inom ändringsområdet.

Eventuella yttranden ska ha inkommit till Sorsele kommun, Samhällsbyggnadsverksamheten, 924 81 Sorsele eller miljo.bygg@sorsele.se, senast den 1 mars 2024. Den som inte har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Upplysningar lämnas av Samhällsbyggnadschef Therese Brännlund, telefon: 0952 – 140 58, e-post therese.brannlund@sorsele.se

Samrådshandlingar

Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Gällande byggnadsplan
Undersökning om betydande miljöpåverkan

Senast uppdaterad den 2 februari 2024