Till innehåll

Medborgarförslag

Medborgarförslag är en möjlighet att lämna förslag på något du vill förändra eller förbättra när det gäller Sorsele kommuns verksamhet. På så sätt kan du påverka och du sätta en fråga eller ett förslag på kommunens politiska dagordning.

Alla folkbokförda i Sorsele kommun kan lämna in ett medborgarförslag. Det gäller även barn, ungdomar och personer utan kommunal rösträtt. 

Det är endast folkbokförda medlemmar och således inte föreningar, råd eller liknande som kan lämna in medborgarförslag. 

För medborgarförslag gäller: 

  • den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i fullmäktige. Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. Namnförtydligande, adress och telefonnummer ska anges.
  • Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag, lämna i så fall in flera förslag.

Ett medborgarförslag väcks genom att det lämnas in till antingen kommunens kansli via brev eller e-tjänst. Du kan även lämna det direkt till fullmäktiges presidium (ordförande, 1:a vice ordförande och/eller 2:a vice ordförande) på fullmäktiges sammanträde.

Medborgarförslag ska utredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det förslaget väcktes. När ett medborgarförslag är utrett färdigt och beslut ska fattas, ska förslags­ställaren underrättas. Den som har väckt ett ärende genom medborgarförslag har rätt att delta i överläggningarna när fullmäktige behandlar ärendet.

Medborgarförslag finns som e-tjänst.

Det skickas annars till: 

Sorsele kommun
Kommunfullmäktige
924 81  SORSELE

 

 

Senast uppdaterad den 2 november 2022