Medborgarförslag

Kommunallagen har kompletterats med ny bestämmelse som gäller medborgarförslag (5 kap 23 § p KL).

Det är endast folkbokförda medlemmar och således inte föreningar, råd eller dylikt som kan lämna in medborgarförslag. Däremot omfattas såväl barn som personer med utländsk bakgrund som inte har kommunal rösträtt.

Följande regler gäller:

  • Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i fullmäktige (medborgarförslag). Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. Namnförtydligande, adress och telefonnummer ska anges.
  • Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag.
  • Ett medborgarförslag väcks genom att det lämnas in till antingen kommunens kansli eller direkt till fullmäktiges presidium på fullmäktiges sammanträde.
  • Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det förslaget väcktes.
  • När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslags­ställaren underrättas. Den som har väckt ett ärende genom medborgarförslag har rätt att delta i överläggningarna när fullmäktige behandlar ärendet.

Medborgarförslaget  skickas till:

Sorsele kommun
Kommunfullmäktige
924 81  SORSELE

eller kommun@sorsele.se

Här hittar du blanketten för medboargarförslag

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad den 9 november 2017