Till innehåll

Synpunkter och klagomål

Har du klagomål eller synpunkter på vår verksamhet? Dina klagomål och synpunkter är värdefulla för oss. De ger oss möjlighet att ta itu med problem eller missförstånd, att föra en dialog, ställa till rätta och se vad vi kan lära.

Så kan du framföra dina synpunkter eller klagomål:

Detta händer med dina synpunkter eller klagomål

Oavsett hur synpunkten eller klagomålet har inkommit kommer den att dokumenteras och registreras. Vårt mål är att du inom tre veckor kommer att få ett meddelande om vidtagna åtgärder.

Alla synpunkter och klagomål kommer att användas i det fortsatta arbetet med att förebygga fel och brister. Det är en viktig del i arbetet att utveckla och förbättra verksamheten.

Viktigt att veta

Alla inkomna synpunkter och klagomål kommer att registreras som allmän handling. Det innebär att medborgarna har rätt att ta del av handlingen enligt offentlighetsprincipen samt ta del av dina synpunkter.

Det finns några begränsningar och det är till exempel känsliga uppgifter som rör enskild person och som faller under offentlighets- och sekretesslagen. Sekretessprövning görs i alla inkomna synpunkter och klagomål. 

Självklart kan du lämna synpunkter och klagomål anonymt men då kan vi inte meddela dig vilka åtgärder vi gjort.

Senast uppdaterad den 17 november 2021