Till innehåll

Serviceplan 2019-2024

Den lokala serviceplanens syfte är att öka engagemang, förståelse och kunskap kring service och attraktivitet som en del av Sorsele kommuns hållbara arbete med näringslivs- och landsbygdsutveckling.

Syftet med planen är även att servicetillgängligheten vägs in i kommunens långsiktiga och strategiska planering så som i Sorsele Kommuns översiktsplan men även i fördjupande översiktsplaner för serviceorterna.. Planen kan även nyttjas som ett verktyg för att öka handlingsberedskapen i servicefrågor och vara handledande i stödinsatser. Denna serviceplan är kopplad till det regionala serviceprogrammet för Västerbottens län, kommunens översiktsplan, kommunens bredbandsstrategi.
I serviceplanen finns kommunens serviceorter, servicenoder, servicepunkter beskrivna samt vilken servicenivå som dessa bör omfatta i kommersiell service och kommun service.

Hela serviceplan 2019-2024 i PDF-format

Senast uppdaterad den 28 juni 2021