Till innehåll

Begravningsombud

Länsstyrelsen förordnar begravningsombud som har att ta till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

Ombudet väljs av kommunfullmäktige och har följande uppgifter:

  • Rätt att närvara vid, ställa frågor och göra påpekanden vid sammanträden när frågor om begravningsverksamheten behandlas och har rätt att ta del av protokoll som berör begravningsfrågor
  • Kontrollera att man samråder vid anläggning, utvidgning eller väsentlig ändring av allmän begravningsplats
  • Se till att underlaget för begravningsavgiften är rättvisande
  • Hålla sig informerad om begravningsverksamheten.
  • Skaffa sig kännedom om hur begravningsverksamheten är organiserad och utförs för dem som inte tillhör Svenska kyrkan och om deras önskemål rörande verksamheten.
  • Informera dem som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet och hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund än Svenska kyrkans och andra berörda parter.
  • Föreslå de åtgärder för begravningsverksamhetens huvudmän som behövs för att tillgodose beaktansvärda önskemål som kommer till ombudets kännedom.
  • I övrigt rapportera anmärkningar till Länsstyrelsen samt skriftligen meddela Kammarkollegiet om han eller hon tillstyrker eller avstyrker huvudmannens förslag till begravningsavgift. Om förslaget avstyrks skall ombudet skriftligen motivera det och lämna ett eget förslag till begravningsavgift.
Senast uppdaterad den 2 november 2022