Till innehåll

Missbruk och beroende

Du som har problem med missbruk eller beroende har rätt till stöd från samhället. I Sorsele kommun kan du vända dig till socialtjänsten.

Du kan få hjälp om du är orolig eller har frågor kring ditt bruk av alkohol, läkemedel, narkotika eller spel. Anhöriga, vänner, arbetsgivare och andra som påverkas av någons missbruk är också välkomna att kontakta socialtjänsten.

Socialtjänsten arbetar för att förebygga missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel samt spelberoende. Med hjälp av information och uppsökande verksamhet vill socialtjänsten öka kunskap om vad missbruk kan leda till och vilka möjligheter det finns att få hjälp bort från missbruk. Vi vänder oss till personer som känner att alkohol, droger eller spel har blivit ett bekymmer.

Missbruk och anmälan att någon far illa på grund av missbruk

Om du har frågor kring eller är orolig och vill ha hjälp för ditt missbruk eller att någon far illa på grund av missbruk kan du vända dig till socialtjänsten. Anhöriga som påverkas av någons missbruk är också välkomna att kontakta socialtjänsten för råd och stöd. Begär att få tala med socialsekreterare. Du kan även göra en anmälan om att en person far illa på grund av sitt missbruk.

Till dig som är ungdom

Du kan få hjälp om du är orolig över dina föräldrars eller ditt eget missbruk av alkohol eller droger. Du kan vända dig till socialtjänsten eller till öppenvården. Vi lyssnar till dig och ger dig råd, stöd och hjälp. Du kan även be en skolkurator om hjälp att komma i kontakt med socialtjänsten.

Du kan ansöka om vård och behandling

Kontakta socialsekreterare för att ansöka om vård och behandling för ditt missbruk. Efter utredning kan du få behandling enligt nedan.

Följande insatser är vanligast förekommande:

  • Råd- och stödsamtal
  • Öppenvård
  • Boende
  • Kontaktperson
  • Boendestöd
  • Sysselsättning
  • Provtagning (ofta kombinerad med antabus)
  • Placering vid behandlingshem

Utredning

Socialsekreterare och den sökande träffas för att tala om missbruksproblematiken. För att utredningen ska bli heltäckande görs en kartläggning av olika områden såsom sociala relationer, arbete och övrig situation.

Utredningen dokumenteras och sker i samförstånd med den sökande. Socialsekreteraren gör en bedömning och rekommenderar stödinsats. Den som är missnöjd med beslutet kan överklaga det.

Öppenvård

Här kan du få stöd, hjälp och behandling. Behandlingen sker på hemorten och du träffar behandlaren regelbundet för samtal. I behandlingen kan även daglig sysselsättning ingå.

Institutionsvård och behandlingshem

Behandling mot missbruket ges på ett behandlingshem med utbildad personal. Ofta ingår eftervård efter behandling. Eftervård är att du en tid efter vistelsen på behandlingshem har regelbunden kontakt/träffar med behandlingshemmet.

Vård utan samtycke

Om den som missbrukar har behov av vård enligt lagen om vård av missbrukare (LVM), men som inte frivilligt går med på vård kan socialtjänsten ansöka hos förvaltningsrätten om vård enligt LVM.

För att någon skall kunna vårdas enligt LVM måste missbruket vara gravt och missbrukarens hälsa skall vara i allvarlig fara, risk för livet och att missbrukaren misstänks allvarligt kunna skada sig själv eller annan.

Senast uppdaterad den 9 juni 2022