Till innehåll

Stöd för dig med funktionsnedsättning

Om du är yngre än 65 år och har en funktionsnedsättning kan du ansöka om stöd och hjälp i olika former enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Den som önskar en insats lämnar in en ansökan till en handläggare som utreder ärendet och fattar beslut i frågan. Exempel på insatser som du kan ansöka om är: 

  • biträde av personlig assistent,
  • ledsagarservice,
  • biträde av kontaktperson,
  • avlösarservice i hemmet,
  • korttidsvistelse utanför det egna hemmet,
  • korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov,
  • boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet,
  • bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad för vuxna,
  • daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig (endast för de som tillhör personkrets 1 och 2).
Senast uppdaterad den 2 november 2022