Till innehåll

Färdtjänst

Färdtjänsten är till för personer som av olika skäl inte kan förflytta sig på egen hand, eller använda kollektiva färdmedel.

Färdtjänstens syfte

Syftet med färdtjänsten är att alla ska ha möjlighet att färdas kollektivt, även om man har en funktionsnedsättning. Detta innebär att resan kan ta lika lång tid som om man hade rest med buss. Man kan få åka tillsammans med andra personer, precis som man gör i kollektivtrafiken. 

Vem kan ansöka om färdtjänst?

En sökande som har en varaktigt funktionsnedsättning och har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Sökanden ska vara folkbokförd i kommunen.

Hur ansöker jag om färdtjänst?

För ansökningsblankett vänd dig till kommunens handläggare, som nås på telefonnummer 0952 - 140 00. Blankett finns även att hämta på kommunens hemsida.

Ansökan om färdtjänst görs skriftligt. Vissa personuppgifter måste då lämnas av den sökande. Läkarutlåtande är ej obligatoriskt, men kan komma att infodras av handläggaren i tveksamma fall. Läkarutlåtandet bekostas av den sökande, som ansvarar för att skicka blanketten till färdtjänstutredaren. Räkna med tre veckors handläggningstid från det att alla handlingar har lämnats in till utredaren. Efter beslut om beviljande av färdtjänst utfärdas ett färdtjänstbevis. Om den färdtjänstberättigad behöver ledsagare/eller specialfordon ska detta anges på färdtjänstbeviset.

Individuella villkor kan förekomma i enskilda tillstånd. Om färdtjänsttillståndet är tidsbegränsat ska den färdtjänstberättigade själv kontakta handläggaren i god tid före tillståndets utgång om behov av färdtjänst kvarstår.

Begränsningar i beslut 

Färdtjänst får inte användas till och från läkare, tandvård, distriktssjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och sjukhus där ersättning betalas ut från landstinget. Den får inte heller användas där resor ersätts av exempelvis försäkringsbolag, arbetsgivare, eget företag, Försäkringskassan, skolskjutsar och skolresor.

Resor som anordnas i kommunala, landstingskommunala, statliga och privata verksamheter ska bekostas av respektive verksamhet

Hur långt, hur ofta och när får man åka?

Den som beviljats färdtjänst får åka inom Sorsele kommun. Efter särskild prövning vid tillståndsgivning kan även färdtjänstresor utanför kommunen tillåtas. Så länge tillståndet är giltigt gäller det för fritt antal resor, om inte tillståndet är förenat med personliga föreskrifter.

Vintertillstånd kan beviljas under tiden 1/10-30/4 för de personer som enbart har behov av färdtjänst under vinterhalvåret.

Beställning av resa

Färdtjänsten ska vara tillgänglig dygnet runt. Färdtjänstresa beställs och bokas hos Reseservice:  telefon 0771 - 25 10 20

  • Beställning av färdtjänst görs minst en timme innanavfärd, mellan klockan 07.00-19.00.
  • För specialfordon krävs, för att garantera resa, förbeställning minst en dag förre resdagen.
  • Vid speciella storhelger krävs längre framförhållning vid beställning av resa. Avbeställning kan göras dygnet runt.
  • Medresenär, ledsagare och ledarhund bokas vid beställning av resa.

Vad gäller vid resan?

Väntan

Eftersom färdtjänsten ska samordnas, kan det hända att du kan få vänta på bilen.

Samordning/samåkning

Samordning ska ske när det är praktiskt möjligt. Samordning kan innebära att restiden förlängs. Ingen sänkning av egenavgift vid samåkning.

Vilken service ger chauffören?

Chaufförens uppdrag ingår god service, ex: hjälp i och ur fordon, till och från ytterdörr, lägenhetsdörr eller följa resenärerna in i lägenheten och där hjälpa resenären av/på med ytterkläderna.

Hjälp med bagage och hjälpmedel samt att se till att resenären kommer till rätt ingång, reception.

Om en resenär ej hunnit ut från bostaden när fordonet anlänt är föraren skyldig söka upp resenären på angiven adress. Denna skyldighet regleras ekonomiskt i hämtersättningen.

Andra villkor

Starttidsstyrning

Styrning av starttiden ska kunna göras med en timme framåt eller bakåt utifrån önskad avresetid.

Överenskommen ankomsttid ska alltid respekteras. Samråd ska ske på så sätt att resenären ska motivera skäl till att avstå samåkning. Endast i särskilda fall kan avsteg från samåkning ske. Detta kan bland annat avse tider med hemtjänsten som gör att avrese- eller ankomsttidpunkten är av central betydelse för kunden eller av sjukdom.

Resegaranti

Resegaranti införs i färdtjänsten. Om avresetiden blir mer än 20 minuter försenad utifrån bokad tid utgår ersättning motsvarande färdtjänstresenärens egenavgift för den aktuella resan. Eftersom färdtjänsten ska samordnas kan det hända att du kan få vänta.

Ledsagare

Ledsagare beviljas till den som behöver hjälp för att genomföra resan. Ledsagare ska hjälpa den färdtjänstberättigade under resan. Av- och påstigning ska ske på samma adress som gäller för den färdtjänstberättigade. Ledsagaren betalar ingen egenavgift. Ledsagaren får ej vara färdtjänstberättigad.
Kommunen har ingen skyldighet att anskaffa ledsagare.

Ledarhund

För ledarhund betalas ingen avgift.

Medresenär

Den som beviljas färdtjänst har möjlighet att vid resa med färdtjänst ha med sig en medresenär. Vuxna medresenärer betalar samma avgift som vuxen färdtjänstresenär.

Egna minderåriga barn till den färdtjänstberättigade betalar enligt länstrafikens kollektiv taxa för närvarande halva den rörliga avgiften plus det fasta tillägget. Antal medresenärer begränsas till det som ryms i en personbil

Uppehåll under resan

Önskemål om uppehåll anges vid beställningen.

Barn och färdtjänst

Vid bedömning av barns rätt till färdtjänst ska utgångspunkten vara vad ett barn utan funktionsnedsättning normalt klarar när det gäller att resa med allmänna kommunikationer. Mindre barn som kan resa med allmänna kommunikationer tillsammans med vuxen har inte rätt till färdtjänst om inte särskilda skäl finns.

Arbetsresor

Funktionshindrad som ej har eget fordon och ej kan samordna resan med annan, kan få färdtjänst till och från arbete/utbildning under förutsättning att ersättningen eller hjälp utgår från annan myndighet. Arbetsresor medges med högst 44 enkelresor per månad mellan två specifika adresser (bostad och arbetsplats). Den färdtjänstberättigade betalar avgift enligt Länstrafikens periodkort för motsvarande sträcka.

Färdtjänstresa i annan kommun

Den som är beviljad färdtjänst och tillfälligt besöker annan kommun kan beviljas kommunal färdtjänst i vistelsekommunen. För folkbokförda i Sorsele kommun men boende i annan kommun gäller samma regler som för Sorsele kommun. Avgift enligt giltig taxa. I de fall då egenavgift ej tagits ut på besöksorten kan Sorsele kommun faktureras denna i efterhand.

Skyldigheter för färdtjänstberättigade

  • följa regler och anvisningar
  • anmäla väsentliga förändringar i hälsotillstånd, funktionsnedsättning eller andra förändringar som kan påverka färdtjänsten

Överklagan

Ett beslut om färdtjänst kan överklagas hos Förvaltningsrätten. Överklagan ska ske skriftligt och ha inkommit till kommunen inom 3 veckor efter det att sökande fått del av beslutet. När avslag ges medföljer information om hur man överklagar.

 

Senast uppdaterad den 20 februari 2023