Till innehåll

Barn som far illa

Alla vuxna har ett ansvar att reagera om vi förstår att ett barn far illa och behöver hjälp. En förutsättning för att kommunen ska kunna erbjuda vård, stöd och hjälp till barn och unga som far illa är att deras utsatta situation upptäcks.

Barn har rätt till en trygg uppväxt för att kunna utvecklas. Om det inte är så då är det samhällets ansvar att göra en insats. Om du är orolig för hur ett barn har det, misstänker att det far illa och behöver stöd eller skydd, bör du därför anmäla det till socialsekreterare vid Individ- och familjeomsorgen. En anmälan kan göras både skriftligt och muntligt genom t.ex. telefonsamtal till någon socialsekreterare. De uppgifter man behöver lämna är vem anmälan avser, vad som föranleder anmälan, var barnet finns och vem som gör anmälan. Orosanmälan tas emot via telefon 0952-140 00 eller via blanketten Orosanmälan till Socialtjänsten vid misstanke eller kännedom om att barn far illa.

E-tjänst för orosanmälan.

Din orosanmälan innebär att socialtjänsten tar över ansvaret och utreder vilka insatser som behövs. Därför är du viktig. Du kan vara den som faktiskt gjorde något. Känner du dig osäker på om du ska anmäla kan du alltid rådgöra med socialsekreterare först.

Om du anser att ett barn är i akut fara ska du ringa omedelbart till polis – 112. Polisen är skyldig att rapportera vidare till socialtjänsten all fara som rör barn.

Anonym anmälan

En anmälan kan också göras anonymt och behandlas precis på samma sätt som övriga anmälningar. Men om den som skriver, kommer på besök eller ringer uppger sitt namn är han eller hon inte anonym. Då kan socialtjänsten inte hemlighålla den uppgiften. Vi prövar då om sekretesskydd är aktuellt, men någon garanti för anonymitet kan inte ges eftersom den frågan ytterst avgörs av domstol. 

Om anmälan görs anonymt är det viktigt att den är så utförlig som möjligt eftersom socialförvaltningen då saknar möjlighet att få kompletterande information från den som anmält.

Var uppmärksam!

Våld i nära relationer sker oftast i hemmet där det saknas utomstående vittnen. Barn berättar sällan för andra om vad de varit med om när de bevittnat våld, bland annat av rädsla, förvirring, lojalitet, skuld och skam. Det finns därför risk för att deras utsatthet inte uppmärksammas.

En förutsättning för att socialtjänsten ska kunna erbjuda vård, stöd och hjälp är att våldsutsattheten upptäcks. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på signaler och tecken på våldsutsatthet, att våga se och våga fråga. Den omedelbara hjälpen gäller att skydda barn från nya upplevelser av våld, vilket är ett vuxenansvar att ta. Barn kan även behöva hjälp att komma vidare efter svåra upplevelser. Barn som lever i familjer där det förekommer våld riskerar allvarlig och långvarig fysisk och psykisk ohälsa.

Exempel på signaler som kan väcka misstanke är depressivitet, ångest, självdestruktivitet, aggressivitet, svårigheter i umgänget med andra barn, koncentrationssvårigheter och svårigheter att klara av skolan. De kan även drabbas av hälsoproblem som astma, eksem, magont, sömnsvårigheter, huvudvärk och ätstörningar.

Det finns hjälp att få

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar enligt lag för att barn och unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och det stöd som de behöver, och de ska verka för att barn växer upp under trygga och goda förhållanden.

En av huvuduppgifterna är att ge både vuxna och barn sådan hjälp och stöd som inte kan tillgodoses på annat sätt. Det är alltså socialtjänsten som har det yttersta ansvaret för barns välfärd när vårdnadshavare av något skäl sviktar i sina uppgifter.

Sekretesskydd vid anmälan

En enskild person som gjort anmälan kan i vissa fall ges sekretesskydd enligt sekretesslagen om man misstänker att anmälaren kan bli utsatt för hot och trakasserier.

Anmälningsskyldighet

Personer som arbetar i verksamheter som berör barn och ungdom såsom inom skolan, hälso- och sjukvården och inom socialtjänsten har anmälningsskyldighet enligt lag. Detta gäller personer inom både offentlig och privat tjänst inom dessa verksamhetsområden. Anmälningsskyldigheten inträder när det finns anledning att misstänka att barnet kan behöva skydd genom socialtjänsten. 

Kan man få veta hur det går?

Den som gör en anmälan till socialnämnden vill ibland veta vilka åtgärder nämnden har vidtagit med anledning av anmälan. Sådana uppgifter kan dock inte lämnas utan medgivande från den ärendet rör.

Senast uppdaterad den 20 maj 2021