Lyssna

Överförmyndare

Enligt Föräldrabalken (lag) ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd i varje kommun. Kommunfullmäktige utser vem som ska vara överförmyndare alternativt utser en nämnd. Länsstyrelsen i Västerbottens län utövar tillsyn över verksamheten.

Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män som är ställföreträdare för någon, en omyndig eller en huvudman, som inte själv kan sköta sina angelägenheter.

Förmyndare

En förmyndare är en person som företräder ett barn under 18 år (en omyndig/underårig) i frågor som gäller barnets egendom. Barn står under vårdnad till dess det fyller 18 år. De/-n som är vårdnadshavare är också barnets förmyndare. Normalt är en eller båda föräldrarna tillsammans barnets vårdnadshavare/förmyndare.

God man

En god man är en man eller kvinna som har utsetts till att hjälpa en äldre, sjuklig eller psykiskt störd person med att sköta ekonomin, bevaka personens rätt i olika situationer eller i övrigt sörja för personen. Den som får en god man förordnad för sig (huvudmannen) behåller sin egen rättshandlingsförmåga. Till god man förordnas vanligtvis lekmän det vill säga en person utan specifik utbildning inom området.

Förvaltare

En förvaltare kan förordnas för de personer som på grund av sjukdom eller psykisk störning saknar förmåga att sköta sina angelägenheter. Den som får en förvaltare förordad för sig (huvudmannen) förlorar i motsvarande omfattning sin egen rättshandlingsförmåga. Till förvaltare förordnas vanligen en person som har tidigare erfarenhet av att vara ställföreträdare.

Ersättning

För uppdraget som god man eller förvaltare kan arvode och kostnadsersättning utbetalas. 

Intresserad av uppdrag

Den som är intresserad av uppdrag att hjälpa en funktionshindrad person i olika mänskliga, ekonomiska eller rättsliga angelägenheter kan ta kontakt med överförmyndaren. 

Senast uppdaterad den 2 september 2020