Till innehåll

Bostadsanpassning

Om du har en funktionsnedsättning kan du få bidrag för att anpassa din permanenta bostad.

Du ansöker om bidraget hos kommunen och till din ansökan ska du bifoga ett intyg från arbetsterapeut om att åtgärderna är nödvändiga för funktionsnedsättningen. I vissa fall kan läkare eller annan sakkunnig skriva intyget. Du får inte bidrag om det rör sig om en tillfällig funktionsnedsättning.

Bor du i hyres- eller bostadsrättslägenhet krävs fastighetsägarens medgivande.

Vid köp eller byte av bostad lämnas bidrag till åtgärder endast om det finns särskilda skäl för att välja en bostad som kräver anpassning.

Detta kan du få bidrag för

Bidraget ska användas till sådant som underlättar den funktionsnedsattes dagliga liv i hemmet som att förflytta sig i bostaden, sköta hygienen, laga mat och ta sig in och ut ur bostaden.

Du kan bara få bidrag för anpassning av fasta funktioner i och i anslutning till bostaden.

Bidrag kan lämnas till reparation av tekniskt komplicerad utrustning som tidigare skaffats med hjälp av bidrag. Reparationen får dock inte utgöra normalt bostadsunderhåll.

Bidrag lämnas inte till lösa inventarier, som installation av diskmaskin eller hushållsassistent.

Åtgärden måste vara nödvändig där behovet inte kan tillgodoses på enklare sätt, till exempel med hjälpmedel. Bidrag lämnas inte för åtgärder som behöver utföras av andra orsaker än funktionsnedsättningen. Det innebär att åtgärderna inte får vara ett led i en större upprustning av fastigheten.

Exempel på hur bostaden kan anpassas

  • ändring av kök och badrum (bidrag lämnas inte för byte av köksinredning eller badrum som inte uppfyller dagens bostadsstandard)
  • borttagning av trösklar
  • breddning av dörrar
  • räcken och ledstänger
  • hårdgöring av gångväg
  • ramper
  • lyftplatta/stoltrapphiss
  • förråd för elrullstol
  • extra belysning för synskadade
  • spisvakt

Så ansöker du

Fyll i en ansökningsblankett och bifoga intyg som styrker behovet av anpassningen utifrån din funktionsnedsättning. Intyget ska utfärdas av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.

Ansökan skickas till:

Sorsele kommun
Bostadsanpassningsbidrag
924 81 SORSELE

Beslut och överklagan

Kommunen ansvarar för hanteringen av ansökningar om bostadsanpassningsbidrag. Efter utredning och bedömning av varje enskilt ärende fattas ett beslut.

Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga till samhällsbyggnadsnämnden. Överklagan ska ha kommit in inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Kommunen kan då ändra beslutet på det sätt du begärt eller skicka vidare överklagan till Förvaltningsrätten.

I överklagan bör du ange varför du anser att beslutet är fel och vilken ändring du vill ha. Ange också fastighetsbeteckning och kommun samt beslutets diarienummer. Skrivelsen ska vara undertecknad.

Senast uppdaterad den 5 juli 2021