Lyssna

Hälsoskydd

Innan följande lokaler tas i bruk ska en anmälan göras till Samhällsbyggnadsnämnden:

  • Skolor och förskolor
  • Badanläggningar
  • Hygieniska lokaler med risk för blodsmitta (till exempel tatuering, håltagning (piercing), akupunktur eller medicinsk fotvård)

Anmälningsplikten regleras i 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899).

Egenkontroll
Verksamhetsutövare ska ha den kunskap som behövs för att skydda miljön och människors hälsa mot skada och olägenheter. För anmälningspliktiga verksamheter gäller krav på systematiserad och dokumenterad egenkontroll. Detta kan bland annat innebära:

• Dokumenterade rutiner för att fortlöpande kontrollera att utrustning med mera hålls i gott skick
• Att undersöka och bedöma risker från hälsosynpunkt
• Upprätta förteckning över de kemiska produkter som förekommer med användningssätt och egenskaper
• Uppgifter om vem inom verksamheten som har ansvar för de olika områdena.

Senast uppdaterad den 19 oktober 2017