Lyssna

Miljöskydd

Miljöbalken styr
Miljöbalken trädde i kraft den 1 januari 1999 och reglerar bland annat naturvård, miljö- och hälsoskydd, vattenverksamhet, kemiska produkter och avfallshantering. Balkens regler gäller alla som med sin verksamhet kan skapa problem eller besvär för andra människors hälsa eller för miljön, skada natur- eller kulturmiljön eller utarma den biologiska mångfalden.

Anmälan eller tillstånd krävs för miljöfarlig verksamhet

  • C-verksamheter är de något mindre verksamheterna som kräver en anmälan till kommunens Samhällsbyggnadsnämnd. Tillsynen ligger också hos kommunen.
  • B-verksamheter är de mellanstora verksamheterna som kräver tillstånd från Länsstyrelsen. I Sorsele kommun ansvarar Samhällsbyggnadsnämnden för tillsynen av de flesta B-verksamheterna, till exempel grus- och bergtäkter.
  • A-verksamheter är de allra största verksamheterna som kräver tillstånd från Mark- och miljödomstolen och där tillsynen utövas av Länsstyrelsen. Detta gäller tex gruvor och kraftverk.

Anmälningsärenden prövas av kommunens Samhällsbyggnadsnämnd. En skriftlig anmälan ska göras i god tid (senast 6 veckor) innan verksamheten startar och lämnas in till Samhällsbyggnadsnämnden, som har rätt att begära in kompletteringar av anmälan om den anses ofullständig. Länsstyrelsen, andra statliga och kommunala myndigheter, organisationer och enskilda ska på lämpligt sätt och i rimlig omfattning ges tillfälle att yttra sig över ett anmälningsärende, om det är motiverat. När faktaunderlaget i ärendet är tillräckligt ska Samhällsbyggnadsnämnden förelägga om försiktighetsmått eller förbud enligt miljöbalken, förelägga verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd enligt 9 kap 6 § miljöbalken eller lämna besked om att ärendet inte leder till någon åtgärd från myndighetens sida.

Miljörapport
Anläggningar som klassas som ”B-verksamhet” enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd söker tillstånd hos Länsstyrelsen. Dessa verksamheter ska lämna en miljörapport till tillsynsmyndigheten senast den 31/3 varje år. Rapporten ska lämnas elektronisk via SMP (Svenska miljörapporteringsportalen).

Även tillståndspliktiga täkter ska lämna in miljörapport till tillsynsmyndigheten på samma vis.

Vissa verksamheter med klassning "C" kan vara skyldiga att lämna in en årsrapport till Samhällsbyggnadsnämnden. Detta framgår i så fall av beslutet om anmälan från Samhällsbyggnadsnämnden.

Senast uppdaterad den 28 december 2017