Till innehåll

Särskild boendeform

När man inte längre klara av att bo kvar hemma finns möjlighet att söka till särskild boendeform inom äldreomsorgen.

I de särskilda boendeformerna finns det personal för att man ska kunna bo där och få det stöd och den omvårdnad man behöver, dygnet runt.

I särskild boendeform utformas hjälpen personligt och utförs av boendenas personal.

I Sorsele kommun finns följande boenden:

  • Särskild boendeform (med helinackordering) - Rosengården
  • Särskild boendeform (med helinackordering) med inriktning mot dementa - Åbacken och Älvglimten

Ansökan

För att få flytta till särskild boendeform krävs först och främst att du ansöker om detta hos biståndshandläggarna inom äldreomsorgen. Biståndshandläggarna prövar då dina behov av att bo i äldreboende. Om behov av tillsyn, omsorg och vård inte kan tillgodoses i den egna bostaden med hjälp av bland annat hemtjänst, kan du ha rätt att flytta till något av kommunens boende för äldre.

Möjlighet att få välja boendeform

Rätten till att få flytta till en särskild boendeform innebär inte någon egentlig rätt att välja vilket boende eller typ av boendeform. Däremot tar biståndshandläggarna hänsyn till dina önskemål.

I de fall du redan bor i något av kommunens äldreboende och av någon anledning vill byta till ett annat boende ska du kontakta biståndshandläggarna.

Personal

Den personal som arbetar på Sorsele kommuns äldreboende är vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor samt områdeschefer anställda i kommunens socialtjänst.

Rehabilitering

För rehabiliteringen inom kommunens särskilda boenden ansvarar arbetsterapeut och sjukgymnast. De ansvarar för att hjälpa Dig som drabbas av skada, sjukdom eller lever med ett funktionsnedsättning så att Du i högre grad ska kunna klara Dig själv. Behandlingen sker enskilt eller i grupp. Den går ut på att träna, tillvarata och utveckla såväl fysiska som psykiska funktioner, färdigheter och förmågor.

Grundas på lagstiftning

Det är Socialtjänstlagen som ger Dig rätt att söka plats på äldreboende för att få Ditt behov av personlig omvårdnad tillgodosett. Behöver Du medicinsk vård är det Hälso- och sjukvårdlagen som ligger till grund för att Ditt behov tillgodoses.

Avgifter i särskild boendeform

Den som bor i kommunens särskilda boendeformer med helinackordering betalar förutom hyra, matabonnemang och hemtjänst. Avgiftens storlek grundar sig på den boendes inkomst efter skatt.

För egna behov är det boende garanterad att av sin nettoinkomst ha kvar ett förbehållsbelopp.

Kostnad för mediciner

Den om bor i särskild boendeform betalar i likhet med pensionärer i ordinärt boende för sina mediciner. Högkostnadsskydd gäller. Alla sjukvårdsinsatser som utförs av kommunens egna sjuksköterskor, arbetsterapeut och sjukgymnast är avgiftsfria.

Om jag inte är nöjd med beslutet

Om du inte är nöjd med beslutet om plats på särskild boendeform kan du överklaga till Länsrätten. Överklagandet ska ske skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från det att Du tagit del av beslutet. Behöver du hjälp med att överklaga är biståndshandläggaren skyldig att hjälpa dig med detta.

Du kan överklaga

Om du får ett avslag på hela, eller delar av din ansökan om hemtjänst kan du överklaga till Förvaltningsrätten. Överklagandet ska ske skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från det att du tagit del av beslutet. Behöver du hjälp med att överklaga är biståndshandläggaren skyldig att hjälpa dig med detta.

Senast uppdaterad den 8 november 2021