Till innehåll

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänsten är till för personer som av olika skäl inte kan förflytta sig på egen hand eller använda kollektiva färdmedel.

Riksfärdtjänstens syfte

Syftet är att alla ska ha möjlighet att färdas kollektivt, även om man har en funktionsnedsättning. Detta innebär att resan kan ta lika lång tid som om man hade rest med buss. Man kan få åka tillsammans med andra personer, precis som man gör i kollektivtrafiken.

Vem kan ansöka om riksfärdtjänst?

Ni som har en stort varaktig funktionsnedsättning samt måste resa på ett särskilt kostsamt sätt kan ansöka om tillstånd.

Riksfärdtjänstberättigade personer

Tillstånd att åka med riksfärdtjänst ges under förutsättning att: 

 • sökande är folkbokförd i kommunen
 • resan till följd av den sökandens funktionsnedsättning till normala resekostnader kan göras med allmänna kommunikationer eller kan  göras utan ledsagare
 • funktionsnedsättningen måste bedömas bestå mer än 6 månader
 • ändamålet med resan är rekreation , fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet
 • resan inte ersätts av annan till exempel en förening eller organisation
 • resan inte är en tjänsteresa till följd av ett anställningsförhållande

På begäran ska funktionsnedsättningen kunna styrkas med ett läkarutlåtande eller särskild utredning. Läkarutlåtandet bekostas av sökanden.

Hur ansöker jag om riksfärdtjänst?

För ansökningsblankett vänd dig till kommunens riksfärdtjänstutredare tel 0952 - 140 00. Blanketten finns även att hämta på kommunens hemsida under rubriken Kommun och politik, Blanketter.

Ansökan om riksfärdtjänst görs skriftligt. Vissa personuppgifter måste då lämnas av den sökande. Blanketten skickas sedan till färdtjänstutredaren.

Handläggningstid

Handläggningstiden för ansökan om enstaka resa är 3 veckor från att alla handlingar har kommit till utredaren. I samband med storhelger krävs i praktiken att ansökan kommit tidigare eftersom tillgången på transportmedel är begränsade.

Bedömning av riksfärdtjänst

Rätten till riksfärdtjänst prövas enligt § 5 och 6 ”lag om riksfärdtjänst".

Val av färdmedel

Resor med riksfärdtjänst ska göras med allmänna kommunikationer, taxi eller specialfordon. Kommunen beslutar om färdsätt med beaktande av resenärens funktionsnedsättning och övriga omständigheter. Billigaste färdsätt ska användas och prövas enligt följande: 

 • i första hand buss med ledsagare
 • i andra hand används allmänna kommunikationer, som tåg eller flyg där så är möjligt med hänsyn till resenärens funktionsnedsättning
 • i tredje hand används allmänna kommunikationer kombination med taxi eller specialfordon
 • i fjärde hand används enbart taxi eller specialfordon
 • annan prioritering kan göras om resan därigenom blir billigare.

Den omständigheten att det saknas allmänna kommunikationer är i sig inte skäl till att bevilja riksfärdtjänst.

Ledsagare

Ledsagare beviljas under förutsättning att detta anses nödvändigt för resans genomförande. Fram- och återresa för ledsagaren beviljas om omständigheterna så kräver.

Även resa för ledsagare beställs hos kommunen. Lagen om riksfärdtjänst föreskriver inte någon skyldighet för kommunen att tillhandahålla ledsagare.

Bagage

Bagage får medförs i ned mängd som respektive trafikföretag medger i sina stadgar. För resa med taxi får normalt bagage medföras. Som normalt bagage räknas 2 väskor per resenär. Utöver bagage får nödvändiga handikapp hjälpmedel alltid medföras.

Husdjur

Vid resor med allmänna kommunikationer får husdjur medföras enligt trafikföretagens anvisningar. Vid resor med taxi och specialfordon samt kollektivtrafik får husdjur normalt ej medföras. Undantag kan medges efter särskild ansökan. Undantag medges alltid för ledarhund

Anpassning av restid

Huvudregeln är att önskad avresetid kan förskjutas inom en halv dag. I samband med större helger kan tids förskjutningar förekomma. Avsteg från reglerna om tidsförskjutning kan göras med hänsyn till resenärens funktionsnedsättning och ändamålet med resan.

Samåkning i taxi, specialfordon och kollektivtrafik.

Samordning av resor med taxi och specialfordon sker regelmässigt där det är möjligt. Detta innebär att resenären få samåka på hela eller delar av sträckan. Vid samåkning kan ressträckan och restiden bli längre än vid en direkt resa.

Beställning av resa

Resenären beställer resan hos kommunens riksfärdtjänsthandläggare

Vart får man åka?

Resan ska göras inom Sverige och får i sin helhet inte ske inom kommunens färdtjänstområde.

Överklagande av beslut

Ett beslut om riksfärdtjänst kan överklagas hos Förvaltningsrätten. Överklagandet ska ske skriftligt. Beslutet från Förvaltningsrätten ska ha inkommit till kommunen inom 3 veckor efter det att sökanden fick del av detta. När avslag ges medföljer information hur man överklagar 

Senast uppdaterad den 20 februari 2023